بیلد ۱۶۳۶۲ ویندوز ۱۰ برای اینسایدرهای Skip Ahead منتشر شد

تا چند روز دیگر مایکروسافت عرضه نسخه نهایی به‌روزرسانی فال کریترز را برای به‌صورت عمومی آغاز خواهد کرد، در عین حال این شرکت مشغول تدارک و توسعه به‌روزرسانی بزرگ بعدی ویندوز ۱۰ یعنی رد استون ۴ است. ردموندی ها چند روز پیش اولین بیلد مربوط به شاخه رد استون ۴ را برای اینسایدرهای Skip Ahead عرضه کنند، اکنون دومین بیلد از این شاخه برای اینسایدرهای Skip Ahead عرضه شده است.

مایکروسافت روزهای شلوغی را سپری می‌کند، عرضه عمومی به‌روزرسانی فال کریترز از یک سو و توسعه بیلدهای پیش نمایش مربوط به به‌روزرسانی رد استون ۴ باعث شده تا جوش و خروش …در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است

Strong Backlink